Veškeré služby pro obvod pod jednou střechou

R

ozlohou největším městským obvodem statutárního města Ostrava je Slezská Ostrava s katastrálním územím větším než 4000 hektarů. Právě o něj pečují pracovníci akciové společnosti Technických služeb Slezská Ostrava, kteří se starají především o veřejnou zeleň a celoročně udržují místní komunikace a chodníky. O tom, že na nedostatek činnosti si rozhodně nemohou stěžovat, hovoří některá čísla. Ke spokojenosti místních občanů musejí zvládnout úklid a údržbu 120 kilometrů komunikací, 112 kilometrů chodníků a 1520 hektarů veřejné
zeleně. Takové penzum práce se neobejde bez nasazení profesionální techniky. Je potěšující, že k jejímu výběru často pomáhají i informace získané na stránkách našeho časopisu.

Akciová společnost Technické služby Slezská Ostrava působí na trhu od ledna 1994 po transformaci bývalé příspěvkové organizace městského obvodu Slezská Ostrava a je stoprocentně vlastněna městem. Jejím hlavním úkolem je zajištění služeb pro obvod. „Každý obvod, kterých je v Ostravě 23, by měl mít svoje technické služby, které pro něj zabezpečují komunální práce. Proto pozitivně vnímám současný trend, kdy se technické služby vracejí i do ostatních městských obvodů, ve kterých byly dříve zrušeny. Čas ukázal, že je potřeba, aby obvody měly technickou údržbu pod svou kontrolou. Naše činnost pro obvod zahrnuje zhruba 95 procent veškerých vykonávaných aktivit, i když se nebráníme ani práci pro jiné subjekty. Pracujeme ve všech částech Slezské Ostravy. V Antošovicích, Koblově, Heřmanicích, Muglinově, Kunčicích, Kunčičkách a Hrušově. Vypomáháme i v menších sousedních obvodech, které technické služby nemají. To jsou třeba Radvanice a Bártovice. Pokud je součástí zakázky něco, co neumíme zajistit sami, samozřejmě zadáváme část prací jiným odborným firmám. Oslovujeme,
a tím i podporujeme zejména lokální firmy, které se s námi na zakázkách podílejí. Za posledních pět let se, myslím,
podařilo odvést hodně dobré práce a Slezskou Ostravu zvelebit. Snažíme se, aby zde bylo dobré místo pro život
a snad se to i postupně daří,“ říká úvodem předsedkyně představenstva akciové společnosti Technické služby
Slezská Ostrava Ing. Jiřina Gáliková. A krátká projížďka po katastru Slezské Ostravy dává jejím slovům za pravdu. O městě se již rozhodně nedá hovořit jako o černém, příhodnější barvou se zdá být zelená.

Do strojového parku střediska údržby veřejné zeleně patří i čtyři žací stroje Iseki

Pod vlastní taktovkou
„Začátky určitě nebyly jednoduché, protože bývalá příspěvková organizace technických služeb nedisponovala potřebným technickým vybavením a strojový park bylo třeba postupně obnovovat. Což se ostatně děje vlastně dodnes, do nových strojů investujeme pravidelně rok co rok nemalé částky, ale bez toho to nejde,“ popisuje Jiřina Gáliková a dodává: „Povedlo se nám technické služby soustředit pod jednou střechou, což je pro obvod bezesporu
výhodné. Akciová společnost si vydělává sama na sebe a nezatěžuje městský rozpočet. S obvodem spolupracujeme v režimu „in-house“ a máme s ním uzavřené rámcové smlouvy na zimní i letní údržbu. Město tak má jistotu, že potřebné práce zajistíme a hlavně včas dokončíme a jsou pro nás prioritou. Případný zisk z realizovaných zakázek poté můžeme použít na potřebné investice do techniky, což je pro nás samozřejmě motivující.“
Jak bylo uvedeno, hlavním předmětem činnosti technických služeb je údržba majetku města, zejména městského obvodu Slezská Ostrava. Kromě toho firma nabízí své služby i pro občany a podnikatelské subjekty. Společnost zaměstnává 60 stálých pracovníků, od dubna do listopadu k nim přibývají sezónní brigádníci. „Pracovníci jsou rozděleni do dvou provozoven zabývajících se údržbou veřejné zeleně a údržbou komunikací. Středisko údržby zeleně zajišťuje především sečení zelených ploch včetně odvozu posečené hmoty, likvidaci náletových dřevin, kácení a ořezy stromů i další zpracování biologicky rozložitelných odpadů ve vlastní kompostárně. Důležitá
je též péče o okrasné záhony, kterých v našem obvodu přibylo. Celoroční čištění i údržba a rekonstrukce místních komunikací a chodníků jsou základními povinnostmi druhé provozovny. Její pracovníci zajišťují veškeré práce od drobností, jako jsou malé opravy obrubníků a podobně, po velké projekty zahrnující výstavby hřišť, úpravy parků, pokládání nových asfaltových koberců a celé další škály stavebních prací. V zimě je pak prioritou včasný úklid sněhu a zajištění bezpečnosti na komunikacích a chodnících. Je potěšující, že každý rok činnosti je vidět a opravených chodníků, nových hřišť a zrevitalizovaných parků ve Slezské Ostravě přibývá. A i letošní zimu, která byla po několika letech náročná, jsme perfektně zvládli. Povinností je tedy víc než dost a práce musí odsýpat. Proto je třeba pečlivě plánovat a k realizacím přistupovat s rozvahou, i když některé projekty jsou docela složité a nepředvídatelným událostem se nelze docela vyhnout,“ hodnotí Jiřina Gáliková.

„Za posledních pět let se podařilo odvést hodně dobré práce a Slezskou Ostravu zvelebit. Snažíme se, aby zde bylo dobré místo pro život a snad se to i postupně daří,“ říká předsedkyně představenstva akciové společnosti Technické služby Slezská Ostrava Ing. Jiřina Gáliková

Chtějí poskytovat nejlepší služby
Krédem společnosti je poskytování co nejlepších služeb městskému obvodu a k tomu je kromě ochoty a šikovnosti zaměstnanců v neposlední řadě potřeba kvalitní technika. Po letech pravidelné obnovy a nemalých investicích do strojového parku mají technické služby ve Slezské Ostravě vybudované potřebné zázemí. „Používaná technika rozhodně není levná, a tak nákup nových strojů pečlivě zvažujeme. Několikrát jsme se nechali inspirovat informacemi získanými na stránkách časopisu Komunální technika, jsme členy Sdružení veřejně prospěšných služeb, kde si na pravidelných setkáních vyměňujeme zkušenosti a pověření pracovníci pravidelně navštěvují výstavy a veletrhy. Samozřejmě nejvíce dáme na dobré zkušenosti s již zakoupenou technikou, i když novinkám v podobě nevyzkoušených značek se rozhodně nebráníme. U strojů preferujeme jejich multifunkčnost s možností celoročního maximálního využití, nicméně v našem technickém parku nechybějí pochopitelně ani speciály. Prvořadá je vždy návratnost investice a to především ve formě spokojených občanů a obvodu a udržení vysoké konkurenceschopnosti.
Chceme být i ekologičtí, například plevel na chodnících likvidujeme horkou vodou a při údržbě zeleně používáme aku nářadí. Nicméně u větších vozidel a nosičů vsázíme na jistotu. V našem katastru je poměrně kopcovitý terén, takže všechna vozidla disponují pohonem 4 x 4 a cestou elektrifikace se v případě pracovních vozidel zatím ubírat
nebudeme,“ uvedla Jiřina Gáliková.

Provozovna údržby komunikací zajišťuje veškeré práce od malých oprav obrubníků po velké projekty zahrnující výstavby hřišť, úpravy parků, pokládání nových asfaltových koberců a celé další škály stavebních prací

Vlastními silami
Technické služby disponují kompletním technickým vybavením od strojů pro zemní práce (rypadla, nákladní automobily) přes silniční frézy (s pracovním záběrem 60 cm, 1 m) až po finišery (malý do 3,5 m, velký do 5 m) a vibrační válce. Pro údržbu zeleně využívají řadu speciálních žacích strojů až po velkoplošné ridery. Nechybí ani speciální technika pro pravidelné ořezy dřevin, kam patří například pařezová fréza nebo štěpkovač.
V letech 2019 a 2020 byl zakoupen nový sklápěč, nosič výměnných nástaveb, sypač, nákladní přívěs s nosností 12 tun a chodníkový finišer pro pokládku asfaltu. Letošním nejnovějším přírůstkem je již druhý horský traktor Reform Metrac.

Dobré místo pro život
„Snažíme se, aby Slezská Ostrava byla skutečně dobrým místem pro život. V místní městské části Heřmanice
bydlím a neměnila bych. Vím, jak hodně se investuje do oprav a rozvoje a je to skutečně vidět. Vznikají nová hřiště, rozrůstá se zeleň, opravují se komunikace a chodníky, revitalizují se sídliště. Představitelé obvodu se snaží, aby se tady lidem dobře žilo a my v Technických službách Slezská Ostrava se jim v tom jako partneři snažíme co nejlépe
pomáhat. Technické služby jsou zkrátka součástí života obvodu a chceme se na něm podílet,“ uzavírá Jiřina Gáliková.

Jedna z posledních realizovaných rekonstrukcí přechodu pro chodce

text: Roman Paleček
článek vyšel v časopise Komunální technika
foto: archiv TS Slezská Ostrava